Wednesday, May 13, 2009

Creationistisch onderwijs op scholen

Arie Slob heeft in een interview met nu.nl gezegd dat hij vindt dat het scheppingsverhaal ook op openbare scholen onderwezen moet worden. Alsof dat gaat gebeuren. Leuk is het wel. Een goeie tegenzet na de brief die Taede Smedes, onderzoeker aan de faculteit religiewetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen, schreef aan minister Plasterk over de ontwikkeling van lesmateriaal ten behoeve van het onderwijzen van het scheppingsverhaal. Ik schreef hierover in een eerdere column omdat ik vind dat zelfs maar de suggestie van een verbod op het onderwijzen van het scheppingsverhaal getuigt van engdenkendheid en bekrompenheid.

Ook nu is Smedes op zijn blog in de pen geklommen en heeft hij het over de ‘dictatuur van de gelovige’, omdat blijkbaar de CU uit is op een ‘theocratie in Nederland’. Hij waarschuwt voor ‘Amerikaanse’ toestanden (‘rare jongens die Amerikanen’) en de terugkeer naar ‘middeleeuwse’ toestanden. Slob bepleit niet anders dan de ‘verdomming’ van Nederland, vindt Smedes. Smedes vertegenwoordigt aardig het algemene gevoel t.a.v. scheppingsleer en evolutietheorie in Nederland.

Over ‘verdomming gesproken’ wie pleit daar nu eigenlijk voor? Slob die allebei de theorieën de ruimte wil geven, of Smedes die slechts het evolutionisme wil? Wie pleegt er nu dictatuur? Slob die een genuanceerd onderwijs wil op dit punt of Smedes die slechts één theorie als waarheid wil opleggen? Wie gaat er nu terug naar de Middeleeuwen? Slob die meerdere meningen de ruimte wil geven of Smedes die ons wil vertellen, wat we moeten geloven.

Geloven, ja. Want het gaat om geloven. Smedes plaatst wel schamper de Staten Vertaling tegenover Darwin, maar dat is een onterechte vergelijking alsof hier wetenschappelijk denken tegenover mythisch denken staat. In beide gevallen gaat het om een visie op hoe de wereld in elkaar zit. In beide gevallen probeert men die visie wetenschappelijk te onderbouwen. In beide gevallen hebben we te maken met een wetenschappelijke theorie die nog niet bewezen is.

Zowel creationisme als evolutietheorie hebben een probleem. Voor het creationisme is het een imagoprobleem voor de evolutiotheorie gaat het om een identiteitscrisis. Eerst maar het creationisme.

Imagoprobleem
Het creationisme wordt gezien als een bijbelse mythe waarbij het wetenschappelijk jargon nauwelijks verhult dat het om een religieus standpunt gaat. Zonder te luisteren naar argumenten wordt het creationisme met buldergelach begroet en vervolgens weggehoond: ‘Genesis 1 als basis voor de natuurkundeles? Ha ha ha! Zo, nu weer serieus met dé wetenschap aan de slag’. Natuurlijk wordt er in het creationisme serieus naar Genesis gekeken. De discipline van de theologie wordt geraadpleegd voor exegese en hermeneutiek. Maar verder houdt creationisme zich bezig met het interpreteren van dezelfde wetenschappelijke data waar ook voorstanders van de evolutietheorie zich mee bezighouden. Daarnaast is het de nieuwere beweging Intelligent Design die m.b.v. harde data conclusies trekt die tenminste een deel van het creationistische standpunt lijken te ondersteunen. Het is een imagoprobleem: het creationisme wordt a priori niet als plausibel beschouwd nog voordat de argumenten gehoord worden.

Identiteitscrisis
De evolutietheorie heeft een zo mogelijk nog groter probleem. Het is een theorie maar wordt beschouwd als een voldongen feit, het is een hypothese, maar pretendeert de waarheid te zijn. Darwin heeft een conclusie getrokken en sinds die tijd heeft men onderzoek gepleegd om de conclusie te ondersteunen. Best, maar geef dat dan toe. De evolutietheorie kent enkele grote problemen die al gelijk aantonen dat deze theorie op een wankel fundament rust. (A) Homologie (overeenkomst in de lichaamsbouw der soorten) is geen bewijs voor de evolutie van de soorten, maar een gegeven waar verschillende verklaringen kunnen worden gegeven. (B) Dé essentiële fossiele data, nl. de tussenvormen, ontbreken. (C) Evolutie (op basis van de genetische diversiteit) binnen de soort is aangetoond, evolutie tussen soorten niet. (D) Biogenesis (het spontaan ontstaan van leven) is een megaprobleem voor de evolutietheorie. (E) Vele organen kunnen nooit ontstaan zijn middels evolutie, omdat elk voorstadium van het orgaan het organisme geen enkel voordeel opleverde. Ga zo maar door. Wat een arrogantie. Wat een eigendunk. Zelfoverschatting maakt blind voor de waarheid. De evolutietheorie is een ... theorie!

Geloven doen ze allemaal
Dus waarom dan die hartstochtelijke verdediging voor een theorie die alom als ‘waar’ wordt verkondigd? Toch niet om de waarheid veilig te stellen, want het is helemaal niet zeker dat de evolutietheorie waar is. Waarom dan? En wel precies hierom dat de evolutietheorie net als het creationisme diep geworteld is in een levensbeschouwing. En de levensbeschouwing van de aanhangers van de evolutietheorie staat of valt met die evolutietheorie. De consequenties zijn enorm als de evolutietheorie niet waar blijkt te zijn; het enige alternatief is dan een intelligente oorsprong voor het leven.

Zowel evolutieleer als scheppingsleer komen voort uit een levensbeschouwelijk standpunt en proberen dat standpunt wetenschappelijk te onderbouwen met een verklaring van de oorsprong van het leven. Beide hebben vanuit het standpunt van een neutrale (ik weet niet precies wat dat is; volgens mij bestaat het niet) overheid evenveel bestaansrecht en verdienen evenveel spreektijd.

De vraag is, waar ga je deze levensbeschouwingen en de aanverwante theorieën doceren? In de godsdienst- en maatschappijlessen of de natuurkunde- en biologielessen? Mij maakt het niet veel uit. De levensvisie mag met verve gedoceerd en verdedigd worden in de cluster godsdienst/maatschappijleer terwijl de verklaring van oorsprong en de ontwikkeling van het leven met de nodige reserve en bescheidenheid gedoceerd dient te worden in de cluster natuurkunde/biologie.

Belangen
Maar er moet een einde komen aan de arrogante houding van vele evolutieaanhangers. Hun theorie is niet bewezen. Tegelijk doen aanhangers van de scheppingsleer er goed aan om goed onderscheid te maken tussen hun aanname van Genesis 1 als geopenbaarde waarheid van God en het creationisme dat een wetenschappelijk model is dat de data probeert te interpreteren op een manier die in overeenstemming is met het geloof dat God het leven geschapen heeft.

Dat de data op verschillende manieren worden geïnterpreteerd is onvermijdelijk. Maar dscrimineer niet één van beide theorieën. Geef ruimte aan verschillende ideeën. Uiteindelijk zullen nieuwe data tevoorschijn komen die ervoor zal zorgen dat één van beide modellen (of misschien allebei) steeds meer als implausibel zal worden beschouwd en uiteindelijk in de prullebak zal verdwijnen. Wees niet bang voor de waarheid.

Voor de atheïst staat eigenlijk het meeste op het spel. Wanneer zijn evolutiemodel niet waar blijkt te zijn, valt tevens zijn wereldbeeld in duigen. Wanneer echter de creationist zijn creationisme moet opgeven, hoeft hij alleen maar te concluderen dat God het blijkbaar toch anders heeft gedaan dan hij dacht. De levensbeschouwelijke consequenties voor de atheïst zijn dus groter dan die voor de creationist. En daarom zie je, denk ik, die absurde vooringenomenheid in de discussie, die welhaast religieuze dogmatische verslaving aan het evolutionisme dat uit alle macht het creationisme weg probeert te drukken.

Daardoor zijn het m.i. uiteindelijk vooral de evolutionisten die voor ‘verdomming’ zijn, ze hebben belang bij het onderdrukken van kennis. En hoe doe je dat het beste dan door te pretenderen, nee te geloven, dat je wetenschappelijk bezig bent. Het is dan makkelijk om creationisten uit te maken voor aanhangers van een mythologisch wereldbeeld die net als middeleeuwers die nog in een platte aarde geloven. Het is nl. makkelijk om een karikatuur van je tegenstander te maken om die vervolgens neer te sabelen dan dat het is om die tegenstander zelf te lijf te gaan.

Het is hoog tijd dat we verlost worden van de dicatuur van de ‘gelovige evolutionist’ om vrij na te denken over waar en hoe het allemaal begon. Daar is het Arie Slob (en mij) om begonnen.

4 comments:

Coen Schuring said...

Beste heer Yossman,

Toen ik na wat rondkijken op het internet op dit artikel stuitte, was ik erg benieuwd wat het over het leren van 'scheppingsleer' in de Nederlandse schoolbanken te zeggen had. Na het lezen van dit artikel viel het me op dat er een aantal algemene misvattingen over de evolutieleer in stonden. Sta me toe deze aan U proberen uit te leggen:

Wetenschappelijke theorieën zijn de hoogste zekerheid die wetenschappers (in dit geval biologen) kunnen hebben over de de vondsten die ze doen gedaan in de realiteit. Wetenschappers zoeken eerst naar feiten die ze tegenkomen in de natuur. Aan de hand van deze feiten gaan ze aan de slag met hypotheses. Na extreme testen publiceren ze hun hypothesen in wetenschappelijke bladen waarna andere wetenschappers ze moeten proberen te ontkrachten. De 'theorie' van Darwin heeft sinds de publicatie in 1859 geen enkel tegenargument gekregen en heeft ieder ander idee zonder pardon de grond in geslagen.

Creationisten, aan de andere kant, gaan heel anders te werk. Ze hebben van tevoren al een conclusie (nl. God heeft het allemaal in 6000 jaar gedaan, zoals de Jonge Aarde Creationisten geloven. Of het duurde allemaal wat langer, maar er was geen sprake van evolutie) of de Bijbel heeft het bijvoorbeeld bij het rechte eind. (Hetzelfde zou gelden voor bijvoorbeeld moslims of hindoes natuurlijk) Vervolgens vallen ze echte wetenschappers lastig door te zeggen dat zij ook, net zoals hun, in hun 'theorieën geloven.

Aangezien, zoals ik net heb geprobeerd uit te leggen, wetenschappers heel anders te werk gaan en geen geloof nodig hebben om iets uit te leggen. (waarom zou je in iets geloven als kan worden aangetoond dat het echt gebeurd/is gebeurd?) Verder is, zoals U misschien denkt (hier kwam ik niet helemaal uit) de evolutietheorie totaal niet atheïstisch.

De meeste creationisten kunnen geen onderscheid maken tussen dogma en hun doctrine en hun God/goden. Zodra ze beseffen dat evolutie een feit is komen ze een conflict tegen. De heilige boeken waarmee ze zijn opgegroeid, of in geloven, zouden dan niet meer de waarheid kunnen zijn, toch? Fout. De meeste christenen, bijvoorbeeld, accepteren de evolutietheorie, omdat zij beseffen dat de Bijbel niet hetzelfde als hun God is. Ook al zou de Bijbel niet compleet 100% de waarheid zijn, dit betekend natuurlijk niet God niet bestaat.
This, of course, begs the question: Geloven gelovigen nou in een God of in een boek? Ik persoonlijk, ben wel atheïstisch, maar het feit dat ik de evolutie accepteer heeft niks te maken met het feit dat ik niet in een God of goden geloof.

Coen Schuring said...

Verder schijnt u, zoals de meeste mensen, het verschil tussen een hypothese (een alledaagse 'theorie') en een wetenschappelijke theorie niet te herkennen. Een wetenschappelijke theorie is een grote verzameling van data die de feiten (en meestal wetten) uitlegt. (Kijk bijvoorbeeld maar naar de relativiteitstheorie, de theorieën van de zwaartekracht en de theorie van de cel enzovoorts) Uw stelling dat de evolutieleer 'maar een theorie is' slaat dus nergens op.

Uw claim over 'dé fossiele data, nl. de tussenvormen' is een veelgehoord argument en tot op de dag na vandaag zo'n 150 jaar na de publicatie van Darwin's 'On The Origin Of Species' misschien nog wel het meest gehoorde "argument" uit de creationistische hoek. Allereerst vraag ik me af wat U verwacht te vinden in de geologische strata. Ik hoop geen "krokeend" (kruising tussen krokodil en eend), want zo werkt de evolutie niet. Maar laten we aannemen van niet. Laten we aannemen dat u verwacht een soort tussensoort te vinden wat overeenkomsten van verschillende soorten ("species", niet "kinds") dieren. Ook al zijn deze fossielen keer op keer op keer gevonden, dit is nog steeds niet goed genoeg. (Tiktaalik roseae en Archeopteryx , om er maar even twee te noemen en niet alleen enkele maar meerdere in bijvoorbeeld Berlijn, München en Londen!) Afgezien van het feit dat natuurlijk elke soort een 'tussensoort' is tussen de voorgaande en degene die erna zou leven, heeft een 'tussensoort' als enige betekenis dat het bepaalde functies heeft tussen een groep organismen die ervoor leefden en degenen die erna zijn gekomen. Zo simpel is het. Deze zijn gevonden en keer op keer op keer zijn deze hardnekkig ontkend door creationisten.

Coen Schuring said...

Hierna begon U over de evolutie 'binnen soorten' en de evolutie 'buiten soorten'. ("Micro- en macro-evolutie zeker?) Er is geen duidelijke scheidingslijn tussen het ontstaan van nieuwe soorten en de soorten die al bestaan. (Ook al zou U vast natuurlijk graag willen dat die er zou zijn) Dit proces, speciatie genaamd, neemt plaats als een bepaalde groep organismen in de loop der tijd op een gegeven moment zodanig zijn veranderd (in genetisch opzicht) dat ze zich niet meer met de andere soort kunnen voortplanten. Voila, een nieuwe soort is ontstaan. Dit is keer op keer zowel in de natuur als in het laboratorium bevestigd. Ik zou hier een lijst met voorbeelden kunnen toevoegen, maar dat neemt alleen maar onnodige ruimte in. Misschien een volgende keer. :)

U noemt kort nog biogenese en dat dit op de een of andere manier 'een megaprobleem' is voor de evolutie. Ik weet niet precies wat U hiermee bedoelt. Abiogenese is bijvoorbeeld d.m.v. het wereldberoemde Urey Miller experiment bekend geworden. Hierin was aangetoond dat een mengsel van ammoniak, waterdamp en methaan na dagenlange blootstelling aan elektrische ontladingen (die stelden de omstandigheden van de jonge Aarde voor) uiteindelijk aminozuren vormden. (de bouwblokken van het leven)

Spontane generatie alhoewel, is een oud concept van abiogenese die allang onjuist is bewezen.

Zou U verder een voorbeeld kunnen geven van de organen die niet d.m.v. evolutie zouden zijn ontstaan? (Zou U dan ook aub uw bron willen noemen? Bij voorbaat dank)

Als klap op de vuurpijl noemt U homologie die, op de een of andere manier, GEEN bewijs voor de evolutie van de soorten maar 'een van de vele verklaringen waar verschillende verklaringen voor kunnen worden gegeven'.
Ik neem aan dat U hier het aloude 'Common design, common designer'-argument (Gemeenschappelijk ontwerp, gemeenschappelijke ontwerper)probeert te introduceren. Dit argument faalt op meerdere gronden, aangezien bijvoorbeeld zoogdieren en vogels allebei op een andere manier overleven en zich warm houden. (zoogdieren d.m.v. haren en vogels d.m.v. veren) En verschillende Ferrari's bijvoorbeeld hebben ook een gemeenschappelijk ontwerp, net zoals Da Vinci bijvoorbeeld dezelfde manier van schilderen aanhield. Maar Ferrari ontwierp bijvoorbeeld ook touringauto's en een hele collectie horloges en Da Vinci ontwierp een hele riedel aan apparaten en blauwdrukken en schetsen. Dus.. a different design, different designer? Nee, natuurlijk niet. Want dat zou polytheïsme impliceren, en wie zou daar nou aan denken?

En ik hoor U al denken: 'Dus hoe weten wetenschappers dan dat bepaalde organismen een gemeenschappelijke voorouder deelden?' Dit komt allemaal neer op de distributie van overeenkomsten en verschillen van de desbetreffende organismen. Als U hier nog vragen bij zet, of misschien vraagt om bewijzen dan voeg ik deze graag de volgende keer bij mijn antwoord.

Ik hoop dat ik hiermee wat heb opgeklaard.

Met vriendelijke groet,

Coen Schuring

Coen Schuring said...

Hierna begon U over de evolutie 'binnen soorten' en de evolutie 'buiten soorten'. ("Micro- en macro-evolutie zeker?) Er is geen duidelijke scheidingslijn tussen het ontstaan van nieuwe soorten en de soorten die al bestaan. (Ook al zou U vast natuurlijk graag willen dat die er zou zijn) Dit proces, speciatie genaamd, neemt plaats als een bepaalde groep organismen in de loop der tijd op een gegeven moment zodanig zijn veranderd (in genetisch opzicht) dat ze zich niet meer met de andere soort kunnen voortplanten. Voila, een nieuwe soort is ontstaan. Dit is keer op keer zowel in de natuur als in het laboratorium bevestigd. Ik zou hier een lijst met voorbeelden kunnen toevoegen, maar dat neemt alleen maar onnodige ruimte in. Misschien een volgende keer. :)

U noemt kort nog biogenese en dat dit op de een of andere manier 'een megaprobleem' is voor de evolutie. Ik weet niet precies wat U hiermee bedoelt. Abiogenese is bijvoorbeeld d.m.v. het wereldberoemde Urey Miller experiment bekend geworden. Hierin was aangetoond dat een mengsel van ammoniak, waterdamp en methaan na dagenlange blootstelling aan elektrische ontladingen (die stelden de omstandigheden van de jonge Aarde voor) uiteindelijk aminozuren vormden. (de bouwblokken van het leven)

Spontane generatie alhoewel, is een oud concept van abiogenese die allang onjuist is bewezen.

Zou U verder een voorbeeld kunnen geven van de organen die niet d.m.v. evolutie zouden zijn ontstaan? (Zou U dan ook aub uw bron willen noemen? Bij voorbaat dank)